Regulamin Korzystania z Serwisu

 

REGULAMIN

1. Właścicielem serwisu jest PomocKredytowa.com.pl  Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania z serwisu.

2. Przez użyte w regulaminie pojęcia należy rozumieć:

a. Pożyczkobiorca – osoba fizyczna wypełniająca wniosek drogą elektroniczną poprzez Internet. Pozwalająca na wprowadzenie jego danych osobowych i danych na temat interesującej go pożyczki do bazy danych serwisu PomocKredytowa.com.pl

b. Pożyczkodawca – osoba fizyczna, wyrażająca chęć współpracy na zasadach społecznościowych, wypełniająca wniosek na wprowadzenie jego danych osobowych oraz danych na temat jakich środków i na jakich zasadach chciałby je udzielić.

c. Pożyczka – postawione do dyspozycji pożyczkobiorcy środki pieniężne Pożyczkodawcy.

d. Administrator – właściciel serwisu świadczący usługi na rzecz Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy, w celu poprawnego funkcjonowania serwisu PomocKredytowa.com.pl

3. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne. Z serwisu PomocKredytowa.com.pl korzystać mogą: osoby fizyczne, zarówno czynne zawodowo jak i bezrobotni. Osoby fizyczne mogą korzystać z serwisu tylko wtedy, gdy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu osoby pełnoletnie posiadający obywatelstwo polskie.
 
4. Korzystając z serwisu PomocKredytowa.com.pl Pożyczkobiorca potwierdza, iż zapoznał się z wszystkimi punktami niniejszego regulaminu oraz, że akceptuje jego treść.

5. Decyzja o przyznaniu pożyczki podejmowana jest przez Pożyczkodawcę po przeanalizowaniu wniosku złożonego przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem serwisu PomocKredytowa.com.pl

6. Serwis PomocKredytowa.com.pl może ograniczyć wnioskowaną kwotę pożyczki lub uzależnić jej udzielenie od spełnienia przez Pożyczkobiorcę dodatkowych warunków bądź całkowicie odmówić jej udzielenia w przypadku stwierdzenia, że podane w formularzu dane są niezgodne ze stanem faktycznym. Serwis PomocKredytowa.com.pl świadczy usługi polegające na umożliwieniu wymiany korespondencji w formie elektronicznej pomiędzy Pożyczkobiorcami a Pożyczkodawcami w celu zawarcia prywatnej umowy pożyczki.

7. Serwis PomocKredytowa.com.pl zastrzega sobie prawo do ustalania maksymalnej i minimalnej kwoty pożyczki, a także okresu spłaty zaciągniętej pożyczki.

8. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że produkty oraz wszelkie informacje zamieszczane na stronie PomocKredytowa.com.pl nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa kodeksu cywilnego reklamy i hasła reklamowe zamieszczone na stronach serwisu.

9. Serwis PomocKredytowa.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu z przyczyn od serwisu niezależnych. Serwis zastrzega sobie prawo o częściowego lub całkowitego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszani bądź poszerzania usług. Dodatkowo serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, sieci internetowej, czy utratą spowodowaną działaniem osób trzecich. Serwis ponadto nie odpowiada za prawidłowe działanie sieci komórkowej.

10. Pożyczkodawca może zastrzec sobie prawo do obciążenia Pożyczkobiorcy kosztami powstałymi w wyniku nie wywiązania się Pożyczkobiorcy z postanowień Umowy, w szczególności odsetkami karnymi w przypadku nie terminowej spłaty pożyczki oraz ewentualnymi kosztami sądowymi, egzekucyjnymi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz kosztami windykacyjnymi.

11. Serwis PomocKredytowa.com.pl nie pobiera od Pożyczkobiorcy żadnych przedpłat związanych z udzieleniem pożyczki.

12. Warunkiem skorzystania z serwisu PomocKredytowa.com.pl jest wypełnienie wniosku przez Pożyczkobiorcę akceptacja niniejszego regulaminu.

13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz dane zawarte przez Pożyczkobiorców.

14. Informacje dotyczące dostępności Pożyczkodawcy gotowego udzielić Pożyczkobiorcy pożyczki są w miarę możliwości aktualizowane i uzupełniane na bieżąco przez serwis PomocKredytowa.com.pl

15. Serwis PomocKredytowa.com.pl skontaktuje się z Pożyczkobiorcą w ciągu dwudziestu czterech godzin od czasu znalezienia Pożyczkodawcy, w sprawie dopełnienia formalności takich jak podpisanie umowy czy udostępnienie innych wymaganych przez Pożyczkodawcę dokumentów.

16. Uruchomienie pożyczki następuje zgodnie z dyspozycją Pożyczkodawcy na wskazany we wniosku przez Pożyczkobiorcę rodzaj formy wypłaty.

17. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty pożyczki w ratach lub w całości w terminie i wysokości określonej przez Pożyczkodawcę.

18. Zadłużenie Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy z tytułu niespłaconej pożyczki egzekwowane jest w następującej kolejności: koszt listowne: znaczków pocztowych, listów priorytetowych oraz poleconych, upomnień, wezwań do zapłaty, monitów następnie koszty windykacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Koszty sądowe, koszty egzekucyjne oraz należne opłaty i prowizje wraz z kosztami manipulacyjnymi. A przede wszystkim odsetki od zadłużenia wraz z kwotą niespłaconego kapitału.

19. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pożyczki osobie posiadającej adres korespondencyjny w postaci skrytki pocztowej lub osobie posiadającej adres poza granicami Polski.

20. Warunki udzielenia pożyczki zamieszczone w serwisie PomocKredytowa.com.pl mogą różnić się od faktycznych warunków określonych w umowie pożyczkowej zawartej z Pożyczkodawcą. Dotyczy to jednak tylko sporadycznych przypadków, kiedy to Pożyczkodawca może zażądać poręczyciela, zastawu, weksla czy innego zabezpieczenia lub poręczenia majątkowego.

21. Serwis PomocKredytowa.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przekroczenie czasu oczekiwania na decyzję jeśli wina za zwłokę leży po stronie Pożyczkodawcy. Serwis PomocKredytowa.com.pl nie ponosi także żadnej odpowiedzialności w przypadku braku Pożyczkodawcy zainteresowanego udzieleniem pożyczki w kwocie i na zasadach określonych we wniosku wypełnionym przez potencjalnego Pożyczkobiorcę.

22. Serwis PomocKredytowa.com.pl zastrzega sobie prawo do odmowy informowania potencjalnego Pożyczkobiorcy o przyczynach nie udzielenia pożyczki przez Pożyczkodawcę.

23. Serwis PomocKredytowa.com.pl zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyn.

24. W sprawach nie uregulowanych niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego, Karnego oraz Gospodarczego.

Dane osobowe

1. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na zamieszczenie i przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych PomocKredytowa.com.pl oraz oświadcza, że powyższe dane przekazał dobrowolnie oraz przyjął do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Potwierdził również prawdziwość i kompletność podanych we wniosku informacji.

2. Dane oraz informacje podane przez Pożyczkobiorcę mogą być w każdym czasie przez niego usunięte bez podania przyczyny, jednakże żądanie takie należy zakomunikować na adres: biuro@pomockredytowa.com.pl

3. Pożyczkobiorca akceptując regulamin wyraził zgodę na zamieszczanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych PomocKredytowa.com.pl dla wszelkich celów marketingowych, w tym otrzymywania ofert, propozycji udziału w promocjach oraz materiałów marketingowych oraz przyjął do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz oświadcza, że przekazane dane przekazuje dobrowolnie.

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną Pożyczkobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy PomocKredytowa.com.pl drogą elektroniczną, w związku z wypełnionym i wysłanym formularzem kontaktowym w sprawie pożyczki gotówkowej.

5. PomocKredytowa.com.pl informuje, że zastrzega sobie prawo do odmowy kontaktu w przypadku stwierdzenia, że podane w formularzu dane są nieprawdziwe, oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty poniesione przez Klienta w związku z odmową udzielenia pożyczki.

Pliki cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Nowość! Pożyczka Od Miloan !!!
Szybka Pożyczka Bez BIK
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: Oprocentowanie pożyczek to od 8,5 % do 18,95 %. Oprocentowanie jest zmienne i zależy od wysokości pożyczki, oraz okresu na jaki została wzięta pożyczka. Kwoty pożyczek i ich koszt całkowity w opcji spłaty rat przelewem, zaciągniętych na okres 12 miesięcy: Kwota: 1000 zł / Do spłaty: 1325,54 zł / Rata: 110,46 zł Kwota: 2000 zł / Do spłaty: 2651,08 zł / Rata: 220,92 zł Jeśli potrzebujesz szybkiej gotówki bez zbędnych formalności, to właśnie dla Ciebie jest nasza oferta. Nasi przedstawiciele udzielą Państwu telefonicznie odpowiedzi na każde pytanie i przedstawią szczegółową ofertę. Bezpłatnie i niezobowiązująco.
Konsekwencje opóźnień oraz braku płatności rat: Dla osób korzystających z obsługi domowej wskazany jest kontakt się ze swoim przedstawicielem, który opracuje i uzgodni plan rozwiązania problemu. W przypadku pożyczki bez obsługi domowej (tzn. spłacanej przelewem na nasze konto), w razie niespłacenia raty w terminie, zostanie naliczona opłata za opóźnienie w wysokości maksymalnie 15 zł za każdy dodatkowy kontakt telefoniczny lub wysłany list. Ta opłata odzwierciedla rzeczywisty koszt, jaki musi firma ponieść, gdy klient spóźni się ze spłatą. Jeśli opóźnienie w spłacie przekroczy 30 dni i pożyczkobiorca nie skontaktuje się z nami do tego momentu, zawarta umowa zostaje wypowiedziana w celu odzyskania wierzytelności.
Procedura windykacyjna:                                         W razie braku możliwości płatności w pierwszej kolejności skontaktuj się z Swoim Przedstawicielem, który opracuje i uzgodni plan rozwiązania problemu Procedury windykacyjne są następujące: w przypadku niespłacenia odpowiedniej ilości rat (12) sprawa trafia do działu windykacji, następuje kontakt w sprawie spłaty pożyczki. W przypadku dalszego niespłacenia raty postępowanie odbywa się zgodnie z zapisami polskiego prawa zatem występuje wezwanie do zapłaty, w ostateczności sprawa trafia do sądu.
Szukasz Kredytu Bez BIK,BIG,KRD ?

Twoje imię (wymagane)

Twoje nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

PESEL (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Kwota kredytu (wymagane)

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na zasadach
określonych w Regulaminie.

 

Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki: Warunkiem przedłużenia jest spłata odsetek, składki ubezpieczeniowej i prowizji za przedłużenie okresu spłaty pożyczki. Pożyczka nie odnawia się automatycznie. Aby odnowić pożyczkę należy zgłosić zapytanie miesiąc przed spłatą ostatniej raty. Odnowienie pożyczki jest możliwe tylko wtedy gdy pierwsza pożyczka była spłacana w terminie.
Wpływ pożyczki na zdolność kredytową:       Określanie zdolności kredytowej Klienta opiera się głównie na analizie dochodów Klienta. Istotną rolę odgrywają również czynniki, takie jak: podjęte wcześniej zobowiązania oraz historia kredytowa Klienta. Jeżeli raty kredytowe nie są spłacane w sposób regularny, Użytkownikowi grozi utrata pozytywnej historii kredytowej, a co za tym idzie, mogą pojawić się negatywne wpisy w BIK.
Szybka Pożyczka Firmowa
Oddłużanie Fachowo
Pożyczka Gotówkowa Do 10 tyś
Kredyt Bez Baz Do 25 000 tyś zł