Artykuły dla tagu: ‘dłużnik’

BIG InfoMonitor: Spada zaległe zadłużenie Polaków

Spada łączne, zaległe zadłużenie Polaków. Na koniec września 2013 roku wyniosło 39,03 miliarda złotych. Zmniejszyła się również liczba dłużników, w porównaniu do końca czerwca tego roku o ponad 10 tysięcy osób. Na koniec września ponad 2,287 miliona osób nie regulowało swoich zobowiązań w terminie.

Niestety zaległość największego dłużnika w Polsce ciągle rośnie, wynosi już ponad 108 milinów złotych – wynika z 25. edycji Raportu InfoDług, przygotowanego przez BIG InfoMonitor S.A.

Wraz z publikacją kolejnych danych makroekonomicznych, pojawia się coraz więcej sygnałów zwiastujących ożywienie gospodarcze. Do tej pory jednak były to głównie dane z przedsiębiorstw, a nie gospodarstw domowych. Najnowsza edycja Raportu InfoDług uzupełnia ten brakujący obszar informacji. Co ważne są one zgodne z danymi płynącymi z gospodarki.

„Łączna kwota zaległych zobowiązań Polaków spadła. Od sześciu miesięcy spada również średnie zadłużenie przypadające na przeciętnego dłużnika. Po pierwszych 3 miesiącach podchodziliśmy do tego bardzo ostrożnie, bo takie spadki często są wynikiem zmian w portfelach wierzytelności instytucji finansowych. Po pół roku widzimy, że to też jeden z ważnych powodów, ale spłacalność zobowiązań poprawia się .” – mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu, BIG InfoMonitor S.A.

Zaległe zadłużenie Polaków na koniec września 2013 roku wyniosło 39,03 miliarda złotych. W porównaniu do końca czerwca tego roku, oznacza to spadek o 820 milionów złotych. Podobnie spadła liczba dłużników, na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy o ponad 10 tysięcy osób. Na koniec września ponad 2,287 miliona osób nie regulowało swoich zobowiązań w terminie.

Zadłużenie w podziale na regiony od wielu lat nie ulega zmianie. Cztery województwa, których mieszkańcy zalegają na największe kwoty to: śląskie, mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie. Zadłużenie tej czwórki to ponad 20,39 miliarda złotych, czyli 52,26% wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków. W tych województwach mieszka również najwięcej dłużników. Jednakże zestawiając liczbę mieszkańców z liczbą klientów podwyższonego ryzyka, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Największy odsetek dłużników występuje w Polsce zachodniej, w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. To również stała tendencja.

„Stale podkreślamy, że z zaległym zadłużeniem w wielu przypadkach można sobie poradzić. Ponad 60% przeterminowanych zobowiązań to kwoty poniżej 5 tysięcy złotych. Niestety mamy również dłużników z milionowymi zaległościami, rekordzista zalega na ponad 108 milionów złotych i jego dług cały czas rośnie.” – zaznacza Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A..

Wspomnianym rekordzistą jest mieszkaniec Mazowsza. Kolejni rekordowo zadłużeni zalegają na znacznie mniejsze, ale także wysokie kwoty. Pierwszą dziesiątkę zamyka osoba, której dług przekracza 18 milionów. Suma zadłużenia tej dziesiątki to ponad 1% wszystkich zaległości Polaków.

Zasady windykacji

„Windykacja” – to słowo budzi u wielu strach. Słysząc „windykator” wyobrażamy sobie groźnego, smutnego pana składającego propozycję „nie do odrzucenia”. Większe obawy budzi chyba tylko „komornik”. Tymczasem istotą windykacji jest chęć porozumienia się z dłużnikiem, by on mógł spłacić zobowiązania a wierzyciel odzyskać swój kapitał.Pejoratywny wydźwięk słowa „windykacja” wiąże się z jego etymologią. Po łacinie vindicare znaczy bowiem „karać, mścić się”. Mało kto pamięta, że jest i drugie znaczenie – „dochodzić własności, uwalniać się”. W sferze finansowej, zwłaszcza współcześnie, celem windykacji nie jest pognębienie dłużnika, ukaranie go, ale rozwiązanie konfliktu jakim jest powstanie zaległości finansowych. Najlepszym sposobem na to jest negocjowanie warunków spłaty zadłużenia tak, by wierzyciel odzyskał środki, a dłużnik nie czuł się pozbawiony honoru.

Wszystkie profesjonalnie działające firmy windykacyjne zgadzają się, że dogadanie się z dłużnikiem, polubowne ustalenie nowego harmonogramu spłat, to najlepsza metoda, że droga sądową i egzekucja komornicza to ostateczność. Pozostaje jednak kwestia metod jakimi dochodzi się do owego polubownego porozumienia. Jedni uważają, że „dłużnik to też człowiek” i przede wszystkim trzeba z nim rozmawiać, a nie straszyć go. Zwłaszcza jeśli dłużnik nie unika kontaktu, nie ukrywa się a jego kłopoty wynikają z obiektywnej życiowej sytuacji – utrata pracy, ciężka choroba w rodzinie itp.

Zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Związku Windykacji, korespondencja do dłużnika winna być wysyłana w zamkniętej kopercie na jego adres (zamieszkania, wskazany przez dłużnika lub ustalony przez firmę windykacyjną). Treści na kopercie nie mogą naruszać dobrego imienia dłużnika, ani zawierać informacji sugerujących istnienie zobowiązania. Przy pierwszym wezwaniu do spłaty należności, w piśmie winny się znaleźć wszelkie dane umożliwiające dłużnikowi identyfikację wierzytelności (m.in. nazwa wierzyciela, kwota należności głównej, data wymagalności, naliczone odsetki i inne należności dodatkowe). Kolejne pisma muszą jasno identyfikować sprawę i etap na jakim się ona znajduje, wraz z zaktualizowaną kwotą zadłużenia. Jeżeli wezwanie zawiera informację o skierowaniu sprawy do postępowania sądowego powinna być podana kwota minimalnych kosztów tego postępowania (nie wolno straszyć kwotami maksymalnymi).

Rozmowy telefoniczne mogą być prowadzone z dłużnikami w dni powszednie pomiędzy godz. 6:00 a 22:00. W przypadku braku kontaktu z dłużnikiem lub na wyraźną jego prośbę, dopuszczalne są telefony w pozostałe dni tygodnia oraz w dni świąteczne pomiędzy godz. 8:00 a 20:00. Częstotliwość kontaktów z dłużnikiem nie powinna być dla niego uciążliwa i nie może nosić znamion szykany. Dzwoniąc windykator musi się przedstawić, podać firmę, którą reprezentuje i prowadzić rozmowę z poszanowania dobrego imienia dłużnika, grzecznie i uprzejmie.

Z kolei windykator terenowy może podejmować czynności w miejscu zamieszkania dłużnika w dni powszednie od godz. 7:00 do 21:00, a w pozostałe dni tygodnia oraz w dni świąteczne od godz. 8:00 do 20:00. Możliwe jest działanie w innej porze, ale tylko wtedy, gdy nie ma możliwości zastania dłużnika we wspomnianych godzinach lub na jego prośbę.

Windykator musi przedstawić legitymację lub inny dokument świadczący o prawie do reprezentowania firmy windykacyjnej. Podczas czynności zobowiązany jest do ochrony prywatności dłużnika (nie może udzielać żadnych informacji dotyczących zobowiązania osobom trzecim bez wyraźnej zgody dłużnika. Zgoda powinna zostać wyrażona na piśmie lub ustnie w obecności windykatora i wskazanej osoby trzeciej), prowadzenia rozmowy grzecznie i kulturalnie. Jego ubiór winien być schludny i nie budzić negatywnych skojarzeń.

Przyjmując jakąkolwiek wpłatę gotówkową windykator terenowy zobowiązany jest wystawić dłużnikowi pokwitowanie na otrzymaną kwotę (z datą przyjęcia wpłaty – uważa się ją za dzień wpłaty; dokładnie określoną kwotą wpłaty; podpisem windykatora; pieczątką przedsiębiorstwa windykacyjnego oraz numerem sprawy, na poczet której zostaną zaksięgowane środki pieniężne). Oryginał pokwitowania windykator przekazuje dłużnikowi, a kopię firmie windykacyjnej.

Informacje udzielane przez windykatorów podczas rozmowy telefonicznej czy osobistej wizyty nie mogą wprowadzać dłużnika w błąd, ale mają służyć polubownemu uregulowaniu zobowiązania.

Przedsiębiorstwo windykacyjne ma obowiązek rozpatrzyć każdą reklamację dłużnika (chyba że jednoznacznie można stwierdzić, że została ona wniesiona by spowolnić toczące się postępowanie). Reklamacje winny zostać rozpatrzone nie później niż w ciągu 21 dni od dnia ich otrzymania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin wynosi 60 dni od dnia doręczenia.

Rozpatrzona reklamacja, oprócz stanowiska przedsiębiorstwa windykacyjnego musi zawierać jego uzasadnienie , wskazywać podstawę prawną danego rozstrzygnięcia. Decyzja na korzyść dłużnika winna skutkować usunięciem nieprawidłowości oraz zawieszeniem lub ograniczeniem czynności windykacyjnych.

Są jednak zwolennicy teorii, że najważniejsze jest odzyskanie długu. Zdarzają się windykatorzy nękający dłużników telefonami o każdej porze dnia i nocy, informujący o zadłużeniu ich pracodawców oraz sąsiadów, a czasem grożący konfiskatą majątku. Bywa i tak, że szczególnie „męczeni” są ludzie starsi, których najłatwiej zastraszyć. Dzieje się tak, gdy wynagrodzenie windykatorów uzależnione jest tylko od odzyskanej kwoty.

Nowość! Pożyczka Od Miloan !!!
Szybka Pożyczka Bez BIK
Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki: Warunkiem przedłużenia jest spłata odsetek, składki ubezpieczeniowej i prowizji za przedłużenie okresu spłaty pożyczki. Pożyczka nie odnawia się automatycznie. Aby odnowić pożyczkę należy zgłosić zapytanie miesiąc przed spłatą ostatniej raty. Odnowienie pożyczki jest możliwe tylko wtedy gdy pierwsza pożyczka była spłacana w terminie.
Wpływ pożyczki na zdolność kredytową:       Określanie zdolności kredytowej Klienta opiera się głównie na analizie dochodów Klienta. Istotną rolę odgrywają również czynniki, takie jak: podjęte wcześniej zobowiązania oraz historia kredytowa Klienta. Jeżeli raty kredytowe nie są spłacane w sposób regularny, Użytkownikowi grozi utrata pozytywnej historii kredytowej, a co za tym idzie, mogą pojawić się negatywne wpisy w BIK.
Szybka Pożyczka Firmowa
Oddłużanie Fachowo
Pożyczka Gotówkowa Do 10 tyś
Kredyt Bez Baz Do 25 000 tyś zł
NOWE