Zasady windykacji

„Windykacja” – to słowo budzi u wielu strach. Słysząc „windykator” wyobrażamy sobie groźnego, smutnego pana składającego propozycję „nie do odrzucenia”. Większe obawy budzi chyba tylko „komornik”. Tymczasem istotą windykacji jest chęć porozumienia się z dłużnikiem, by on mógł spłacić zobowiązania a wierzyciel odzyskać swój kapitał.Pejoratywny wydźwięk słowa „windykacja” wiąże się z jego etymologią. Po łacinie vindicare znaczy bowiem „karać, mścić się”. Mało kto pamięta, że jest i drugie znaczenie – „dochodzić własności, uwalniać się”. W sferze finansowej, zwłaszcza współcześnie, celem windykacji nie jest pognębienie dłużnika, ukaranie go, ale rozwiązanie konfliktu jakim jest powstanie zaległości finansowych. Najlepszym sposobem na to jest negocjowanie warunków spłaty zadłużenia tak, by wierzyciel odzyskał środki, a dłużnik nie czuł się pozbawiony honoru.

Wszystkie profesjonalnie działające firmy windykacyjne zgadzają się, że dogadanie się z dłużnikiem, polubowne ustalenie nowego harmonogramu spłat, to najlepsza metoda, że droga sądową i egzekucja komornicza to ostateczność. Pozostaje jednak kwestia metod jakimi dochodzi się do owego polubownego porozumienia. Jedni uważają, że „dłużnik to też człowiek” i przede wszystkim trzeba z nim rozmawiać, a nie straszyć go. Zwłaszcza jeśli dłużnik nie unika kontaktu, nie ukrywa się a jego kłopoty wynikają z obiektywnej życiowej sytuacji – utrata pracy, ciężka choroba w rodzinie itp.

Zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Związku Windykacji, korespondencja do dłużnika winna być wysyłana w zamkniętej kopercie na jego adres (zamieszkania, wskazany przez dłużnika lub ustalony przez firmę windykacyjną). Treści na kopercie nie mogą naruszać dobrego imienia dłużnika, ani zawierać informacji sugerujących istnienie zobowiązania. Przy pierwszym wezwaniu do spłaty należności, w piśmie winny się znaleźć wszelkie dane umożliwiające dłużnikowi identyfikację wierzytelności (m.in. nazwa wierzyciela, kwota należności głównej, data wymagalności, naliczone odsetki i inne należności dodatkowe). Kolejne pisma muszą jasno identyfikować sprawę i etap na jakim się ona znajduje, wraz z zaktualizowaną kwotą zadłużenia. Jeżeli wezwanie zawiera informację o skierowaniu sprawy do postępowania sądowego powinna być podana kwota minimalnych kosztów tego postępowania (nie wolno straszyć kwotami maksymalnymi).

Rozmowy telefoniczne mogą być prowadzone z dłużnikami w dni powszednie pomiędzy godz. 6:00 a 22:00. W przypadku braku kontaktu z dłużnikiem lub na wyraźną jego prośbę, dopuszczalne są telefony w pozostałe dni tygodnia oraz w dni świąteczne pomiędzy godz. 8:00 a 20:00. Częstotliwość kontaktów z dłużnikiem nie powinna być dla niego uciążliwa i nie może nosić znamion szykany. Dzwoniąc windykator musi się przedstawić, podać firmę, którą reprezentuje i prowadzić rozmowę z poszanowania dobrego imienia dłużnika, grzecznie i uprzejmie.

Z kolei windykator terenowy może podejmować czynności w miejscu zamieszkania dłużnika w dni powszednie od godz. 7:00 do 21:00, a w pozostałe dni tygodnia oraz w dni świąteczne od godz. 8:00 do 20:00. Możliwe jest działanie w innej porze, ale tylko wtedy, gdy nie ma możliwości zastania dłużnika we wspomnianych godzinach lub na jego prośbę.

Windykator musi przedstawić legitymację lub inny dokument świadczący o prawie do reprezentowania firmy windykacyjnej. Podczas czynności zobowiązany jest do ochrony prywatności dłużnika (nie może udzielać żadnych informacji dotyczących zobowiązania osobom trzecim bez wyraźnej zgody dłużnika. Zgoda powinna zostać wyrażona na piśmie lub ustnie w obecności windykatora i wskazanej osoby trzeciej), prowadzenia rozmowy grzecznie i kulturalnie. Jego ubiór winien być schludny i nie budzić negatywnych skojarzeń.

Przyjmując jakąkolwiek wpłatę gotówkową windykator terenowy zobowiązany jest wystawić dłużnikowi pokwitowanie na otrzymaną kwotę (z datą przyjęcia wpłaty – uważa się ją za dzień wpłaty; dokładnie określoną kwotą wpłaty; podpisem windykatora; pieczątką przedsiębiorstwa windykacyjnego oraz numerem sprawy, na poczet której zostaną zaksięgowane środki pieniężne). Oryginał pokwitowania windykator przekazuje dłużnikowi, a kopię firmie windykacyjnej.

Informacje udzielane przez windykatorów podczas rozmowy telefonicznej czy osobistej wizyty nie mogą wprowadzać dłużnika w błąd, ale mają służyć polubownemu uregulowaniu zobowiązania.

Przedsiębiorstwo windykacyjne ma obowiązek rozpatrzyć każdą reklamację dłużnika (chyba że jednoznacznie można stwierdzić, że została ona wniesiona by spowolnić toczące się postępowanie). Reklamacje winny zostać rozpatrzone nie później niż w ciągu 21 dni od dnia ich otrzymania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin wynosi 60 dni od dnia doręczenia.

Rozpatrzona reklamacja, oprócz stanowiska przedsiębiorstwa windykacyjnego musi zawierać jego uzasadnienie , wskazywać podstawę prawną danego rozstrzygnięcia. Decyzja na korzyść dłużnika winna skutkować usunięciem nieprawidłowości oraz zawieszeniem lub ograniczeniem czynności windykacyjnych.

Są jednak zwolennicy teorii, że najważniejsze jest odzyskanie długu. Zdarzają się windykatorzy nękający dłużników telefonami o każdej porze dnia i nocy, informujący o zadłużeniu ich pracodawców oraz sąsiadów, a czasem grożący konfiskatą majątku. Bywa i tak, że szczególnie „męczeni” są ludzie starsi, których najłatwiej zastraszyć. Dzieje się tak, gdy wynagrodzenie windykatorów uzależnione jest tylko od odzyskanej kwoty.

Komentarze wyłączone

Nowość! Pożyczka Od Miloan !!!
Szybka Pożyczka Bez BIK
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: Oprocentowanie pożyczek to od 8,5 % do 18,95 %. Oprocentowanie jest zmienne i zależy od wysokości pożyczki, oraz okresu na jaki została wzięta pożyczka. Kwoty pożyczek i ich koszt całkowity w opcji spłaty rat przelewem, zaciągniętych na okres 12 miesięcy: Kwota: 1000 zł / Do spłaty: 1325,54 zł / Rata: 110,46 zł Kwota: 2000 zł / Do spłaty: 2651,08 zł / Rata: 220,92 zł Jeśli potrzebujesz szybkiej gotówki bez zbędnych formalności, to właśnie dla Ciebie jest nasza oferta. Nasi przedstawiciele udzielą Państwu telefonicznie odpowiedzi na każde pytanie i przedstawią szczegółową ofertę. Bezpłatnie i niezobowiązująco.
Konsekwencje opóźnień oraz braku płatności rat: Dla osób korzystających z obsługi domowej wskazany jest kontakt się ze swoim przedstawicielem, który opracuje i uzgodni plan rozwiązania problemu. W przypadku pożyczki bez obsługi domowej (tzn. spłacanej przelewem na nasze konto), w razie niespłacenia raty w terminie, zostanie naliczona opłata za opóźnienie w wysokości maksymalnie 15 zł za każdy dodatkowy kontakt telefoniczny lub wysłany list. Ta opłata odzwierciedla rzeczywisty koszt, jaki musi firma ponieść, gdy klient spóźni się ze spłatą. Jeśli opóźnienie w spłacie przekroczy 30 dni i pożyczkobiorca nie skontaktuje się z nami do tego momentu, zawarta umowa zostaje wypowiedziana w celu odzyskania wierzytelności.
Procedura windykacyjna:                                         W razie braku możliwości płatności w pierwszej kolejności skontaktuj się z Swoim Przedstawicielem, który opracuje i uzgodni plan rozwiązania problemu Procedury windykacyjne są następujące: w przypadku niespłacenia odpowiedniej ilości rat (12) sprawa trafia do działu windykacji, następuje kontakt w sprawie spłaty pożyczki. W przypadku dalszego niespłacenia raty postępowanie odbywa się zgodnie z zapisami polskiego prawa zatem występuje wezwanie do zapłaty, w ostateczności sprawa trafia do sądu.
Szukasz Kredytu Bez BIK,BIG,KRD ?

Twoje imię (wymagane)

Twoje nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

PESEL (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Kwota kredytu (wymagane)

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na zasadach
określonych w Regulaminie.

 

Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki: Warunkiem przedłużenia jest spłata odsetek, składki ubezpieczeniowej i prowizji za przedłużenie okresu spłaty pożyczki. Pożyczka nie odnawia się automatycznie. Aby odnowić pożyczkę należy zgłosić zapytanie miesiąc przed spłatą ostatniej raty. Odnowienie pożyczki jest możliwe tylko wtedy gdy pierwsza pożyczka była spłacana w terminie.
Wpływ pożyczki na zdolność kredytową:       Określanie zdolności kredytowej Klienta opiera się głównie na analizie dochodów Klienta. Istotną rolę odgrywają również czynniki, takie jak: podjęte wcześniej zobowiązania oraz historia kredytowa Klienta. Jeżeli raty kredytowe nie są spłacane w sposób regularny, Użytkownikowi grozi utrata pozytywnej historii kredytowej, a co za tym idzie, mogą pojawić się negatywne wpisy w BIK.
Szybka Pożyczka Firmowa
Oddłużanie Fachowo
Pożyczka Gotówkowa Do 10 tyś
Kredyt Bez Baz Do 25 000 tyś zł